Bachelor i anvendt psykologi

 • Studiefakta

  • Studienivå
   Bachelor studium
  • Fagområde
   Psykologi
  • Studieprogram
   Bachelor i anvendt psykologi
  • Studiepoeng
   180
  • Studiested
   Oslo
  • Studieform
   Heltid
  • Start
   2024 Høst

Kort om studieprogrammet

På bachelorprogrammet i anvendt psykologi lærer du om flere av psykologiens grunndisipliner. Du vil få svar på spørsmål som: Hva kan være med på å forme tanker, følelser og atferd? 
Du blir en del av et engasjert læringsmiljø med kort vei til vår dyktige fagstab.

På dette studiet lærer du blant annet om: 

 • Grunnleggende teori innen psykologi 
 • Tankeprosesser, tankefeil, hukommelse og beslutningstaking 
 • Hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet
 • Ulike psykiske lidelser og mulige årsaker til hvorfor noen individer utvikler psykiske lidelser, mens andre ikke gjør det
 • Terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen mellom pasient og terapeut
 • Relasjonen mellom hjernen og atferd. For eksempel hvordan hjernens utvikling er med på å påvirke risikoatferd, og evnen vår til å planlegge og resonnere
 • Sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse
 • Psykologiens anvendbarhet på ulike samfunnsområder
 • Hvordan vi påvirkes av omgivelsene rundt oss, og hvordan vi påvirker andre
 • Hvorfor vi har den personligheten vi har, og hva som gjør oss mennesker like og ulike hverandre

Studiemodeller

Bachelor i anvendt psykologi, heltid
EmneType24 H25 V25 H26 V26 H27 V
Basiskurs
555
Basiskurs
15
Basiskurs
15
Basiskurs
15
Basiskurs
15
Basiskurs
15
Basiskurs
10
Basiskurs
5
Basiskurs
15
Basiskurs
15
Basiskurs
15
Velg to valgfag fra listen under. NB. Vi tar forbehold om endringer i tilbudet av valgfrie emner.
30
 
Valgkurs
15
 
Valgkurs
15
 
Valgkurs
15
 
Valgkurs
15

Læringsformer

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Arbeidskrav i Bachelor i anvendt psykologi, heltid

EmnebeskrivelseSkriftligPraktiske øvelseSum
PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap000
PSY1230 Utviklingspsykologi 101
PSY1250 Kognitiv psykologi112
PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi123
PSY2230 Biologisk psykologi000
PSY2250 Abnormal psykologi000
PSY2260 Organisasjonspsykologi000
PSY2270 Kritisk psykologi000
PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring000
PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder000
PSY3990 Bacheloroppgave000
PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening000
PSY6140 Forskning i praksis000
PSY6041 Pedagogisk psykologi000
PSY6915 Internship/praksis000
Sum336
Dette er en aggregert visning på tvers av alle emnene i studiemodellen. Se hvert emne for detaljerte beskrivelser.

Utveksling og internasjonalisering

Emneinnhold i Bachelor i anvendt psykologi, heltid

EmnebeskrivelseInnholdStudiepoeng
PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap
 • psykologiens historie 
 • ulike perspektiv innen psykologien 
 • utvikling av forskningsideer 
 • vitenskapelig litteratur 
 • valg av forskningsdesign 
 • systematiske observasjoner 
 • utvalg og bruk av deltakere og forskningssubjekter 
 • ikke-eksperimentell forskning 
 • surveyundersøkelser 
 • eksperimentelle design 
 • analyse av data 
 • beskrivelser av data
15
PSY1230 Utviklingspsykologi
 • utviklingspsykologiens historie 
 • prenatal utvikling og spedbarnsalderen 
 • biologisk utvikling gjennom livsløpet 
 • kognitiv utvikling gjennom livsløpet 
 • sosial utvikling gjennom livsløpet 
 • emosjonell utvikling gjennom livsløpet 
 • moralsk utvikling gjennom livsløpet 
 • tilknytning 
 • familie og oppdragelse 
 • forskningsmetodikk innen utviklingspsykologi 
 • aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger innen utviklingspsykologien 
 • språkutvikling
15
PSY1250 Kognitiv psykologi
 • Den kognitive psykologiens historie
 • Det perseptuelle systemet og hvordan vi gjenkjenner objekter, hendelser og ansikter
 • Ulike teorier på motorisk kontroll og hvordan vårt motoriske system påvirker persepsjon og kognisjon
 • Ulike teorier på oppmerksomhet og hvordan oppmerksomhet henger sammen med andre kognitive prosesser
 • Bevisst og ubevisst prosessering og hvordan bevissthet henger sammen med andre kognitive prosesser
 • Ulike former for hukommelse
 • Hvordan minner dannes, lagres, gjenhentes, og glemmes fra hukommelsen
 • Hvordan vår kunnskap om begreper er representert og strukturert i minnet
 • Språkproduksjon og språkforståelse
 • Hvordan vi løser problemer
 • Bedømming- og beslutningsprosesser og hvordan disse kan noen ganger føre til vurderingsskjevheter
 • Resonnering og hvilke feil som blir ofte begått i resonnering
 • Forskjellige teorier på emosjoner og hvordan emosjoner påvirker kognitive prosesser
15
PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi
 • overordnede teoretiske og metodiske tradisjoner og i Sosial- og personlighetspsykologi 
 • forskningsmetodikk innen Sosial- og personlighetspsykologi 
 • psykologiske prosesser som ligger grunn for sosial påvirkning, fordommer og konflikter mellom grupper 
 • hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet 
 • psykologiske perspektiver på holdningsdannelse, tiltrekning, aggresjon og konformitet 
 • disposisjonelle, intrapsykiske, biologiske, kognitive og kulturelle perspektiver på personlighet 
 • forholdet mellom personlighet og mental helse 
15
PSY2230 Biologisk psykologi15
PSY2250 Abnormal psykologi15
PSY2260 Organisasjonspsykologi10
PSY2270 Kritisk psykologi5
PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring15
PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder15
PSY3990 Bacheloroppgave15
PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening15
PSY6140 Forskning i praksis15
PSY6041 Pedagogisk psykologi15
PSY6915 Internship/praksis15
Sum210

Pensum

Pensum for Bachelor i anvendt psykologi, heltid