PSY1230 Utviklingspsykologi

 • Emnefakta

  • Emnekode
   PSY1230
  • Studienivå
   Bachelor studium
  • Fagområde
   Psykologi
  • Studieprogram
   Bachelor i anvendt psykologi
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Oslo
  • Start
   2024 Høst
  • Emneansvarlig
   eivind@ginntech.no

Introduksjon

Utviklingspsykologi søker å forklare når, hvordan og hvorfor mennesket utvikler seg. De ulike sidene ved utvikling blir satt inn i et psykologisk helhetsperspektiv som fokuserer på barns, unges, voksnes og eldres samspill med sine omgivelser. Emnet har som mål å gi studenten kunnskap om og forståelse for grunnleggende idéer.

Innhold

 • utviklingspsykologiens historie 
 • prenatal utvikling og spedbarnsalderen 
 • biologisk utvikling gjennom livsløpet 
 • kognitiv utvikling gjennom livsløpet 
 • sosial utvikling gjennom livsløpet 
 • emosjonell utvikling gjennom livsløpet 
 • moralsk utvikling gjennom livsløpet 
 • tilknytning 
 • familie og oppdragelse 
 • forskningsmetodikk innen utviklingspsykologi 
 • aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger innen utviklingspsykologien 
 • språkutvikling

Learning Outcome

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

 • kunnskap om hovedtrekkene ved menneskets kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle utvikling 
 • kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen utviklingspsykologien 
 • forståelse av at forskjellige teoretiske perspektiver har ulike innfallsvinkler til menneskets utvikling gjennom livsløpet 
 • kunnskap om aktuelle og historiske problemstillinger i utviklingspsykologien 
 • kjennskap til forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen forskning på barn, ungdom, voksne og eldre 

Ferdigheter

 • evne til å beskrive og sammenligne hovedteoriene innenfor de ulike utviklingsområdene og drøfte teoriene ut fra sentrale empiriske funn 
 • evne til å se sammenhengen mellom ulike utviklingsområder 
 • evne til å drøfte styrker og svakheter ved empiriske studier innenfor utviklingspsykologien 
 • evne til å reflektere over barn og ungdom som målgruppe for psykologiske tester 

Generell kompetanse

 • evne til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til menneskets utvikling under ulike betingelser. 
 • en forståelse av utvikling som et komplekst samspill mellom biologiske forhold og sosiale og kulturelle erfaringer. 
 • en forståelse av at utviklingspsykologisk forskning på barn og ungdom krever spesiell aktsomhet og etiske vurderinger

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene er: 

Arbeidskrav og studiekrav

NavnKravKravtypeKommentar
Arbeidskrav 1
Skriftlig
Arbeidskrav

Vurdering

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eller begge eksamenene i emnet dersom man ønsker det.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F. 

Vurderinger

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighetHjelpemidler
Skriftlig eksamen
A-F
Individuell
48 Time(r)
Multiple choice-eksamen
A-F
Individuell
1 Time(r)

Pensum

PSY1230 Utviklingspsykologi

Program som bruker emnet
 • Bachelor i anvendt psykologi