PSY1250 Kognitiv psykologi

 • Emnefakta

  • Emnekode
   PSY1250
  • Studienivå
   Bachelor studium
  • Fagområde
   Psykologi
  • Studieprogram
   Bachelor i anvendt psykologi
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Oslo
  • Start
   2024 Høst

Introduksjon

I dette emnet vil du lære om hvordan vi tolker det vi ser, hvordan hukommelsen påvirker normal fungering, hvordan oppmerksomhet er viktig for alle vurderinger vi gjør, samt hvordan alle disse mekanismene slås sammen til det vi generelt kaller «tenkning». Kognitiv psykologi er nemlig studiet av hvordan vi tilegner, lagrer, henter og bruker informasjon.

Du vil få kjennskap til typiske forskningsmetoder som anvendes innenfor moderne kognitiv psykologi. Det legges vekt på sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap.

Innhold

 • Den kognitive psykologiens historie
 • Det perseptuelle systemet og hvordan vi gjenkjenner objekter, hendelser og ansikter
 • Ulike teorier på motorisk kontroll og hvordan vårt motoriske system påvirker persepsjon og kognisjon
 • Ulike teorier på oppmerksomhet og hvordan oppmerksomhet henger sammen med andre kognitive prosesser
 • Bevisst og ubevisst prosessering og hvordan bevissthet henger sammen med andre kognitive prosesser
 • Ulike former for hukommelse
 • Hvordan minner dannes, lagres, gjenhentes, og glemmes fra hukommelsen
 • Hvordan vår kunnskap om begreper er representert og strukturert i minnet
 • Språkproduksjon og språkforståelse
 • Hvordan vi løser problemer
 • Bedømming- og beslutningsprosesser og hvordan disse kan noen ganger føre til vurderingsskjevheter
 • Resonnering og hvilke feil som blir ofte begått i resonnering
 • Forskjellige teorier på emosjoner og hvordan emosjoner påvirker kognitive prosesser

Learning Outcome

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

 • Kandidaten kan gjøre rede for sentrale personer, teorier, modeller og metoder innenfor viktige kognitiv psykologiske temaer. Eksempler på slike temaer er den kognitive psykologiens historie, persepsjon, motor kognisjon, oppmerksomhet, bevissthet, hukommelse, mentale bilder, språk, problemløsning, bedømming- og beslutningspsykologi, resonnering og emosjoner.
 • Kandidaten har kjennskap til hvordan kognitiv psykologiske funn og teori kan praktisk anvendes. 

Ferdigheter

 • Kandidaten kan beskrive sammenhenger mellom ulike kognitive prosesser.
 • Kandidaten kan sammenligne og drøfte ulike teorier innenfor kognitiv psykologi.
 • Kandidaten kan drøfte fordeler og ulemper ved forskjellige metoder brukt i kognitiv psykologi.
 • Kandidaten kan tolke og presentere forskningsfunn innenfor kognitiv psykologi.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har utviklet en kritisk og analytisk tenkemåte i lys av kognitiv psykologisk teori.

Arbeidskrav og studiekrav

NavnKravKravtypeKommentar
Arbeidskrav 1
Skriftlig
Arbeidskrav
Innlevering
Arbeidskrav 2
Praktiske øvelse
Arbeidskrav
Gjennomført kurs

Vurdering

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.
Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:  

Vurderinger

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighetHjelpemidler
Skriftlig eksamen
A-F
Individuell
48 Time(r)
Multiple choice-eksamen
A-F
Individuell
1 Time(r)

Pensum

PSY1250 Kognitiv psykologi