PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi

 • Emnefakta

  • Emnekode
   PSY1240
  • Studienivå
   Bachelor studium
  • Fagområde
   Psykologi
  • Studieprogram
   Bachelor i anvendt psykologi
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Oslo
  • Start
   2025 Vår
  • Emneansvarlig
   eivind@ginntech.no

Introduksjon

Dette emnet er en introduksjon til sosial- og personlighetspsykologi som fag og vitenskap, det vil si i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette emnet formidler hvordan sosial- og personlighetspsykologi har bidratt til vår forståelse av mennesket som sosialt vesen.

Innhold

 • overordnede teoretiske og metodiske tradisjoner og i Sosial- og personlighetspsykologi 
 • forskningsmetodikk innen Sosial- og personlighetspsykologi 
 • psykologiske prosesser som ligger grunn for sosial påvirkning, fordommer og konflikter mellom grupper 
 • hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet 
 • psykologiske perspektiver på holdningsdannelse, tiltrekning, aggresjon og konformitet 
 • disposisjonelle, intrapsykiske, biologiske, kognitive og kulturelle perspektiver på personlighet 
 • forholdet mellom personlighet og mental helse 

Learning Outcome

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kunnskap om sentrale temaer, forskere, teorier, empiri og metoder innen personlighets- og sosialpsykologien 
 • forståelse for at personlighetspsykologien og sosialpsykologien kan ha ulike innfallsvinkler til samme tema 
 • kjennskap til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og etiske aspekter knyttet til sosial- og personlighetspsykologiske problemstillinger 
 • kjennskap til til overordnede historiske linjer og kunnskapsutvikling innen sosial- og personlighetspsykologien

Ferdigheter

 • evne til å vurdere psykologiske fenomener fra både et sosialpsykologisk standpunkt og et personlighetspsykologisk standpunkt. 
 • evne til å lese og tolke empirisk originallitteratur

Generell kompetanse

 • evne til å reflektere selvstendig over faglige problemstillinger 
 • forståelse for at samme fenomen kan forstås ut fra både sosialpsykologiske og personlighetspsykologiske aspekter og forståelse for kompleksiteten i dette 

Arbeidskrav og studiekrav

NavnKravKravtypeKommentar
Arbeidskrav 1
Skriftlig
Arbeidskrav
Innlevering
Nettbasert kurs
Praktiske øvelse
Arbeidskrav
Nettbasert kurs
Praktiske øvelse
Arbeidskrav

Vurdering

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet:

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

Vurderinger

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighetHjelpemidler
Skriftlig eksamen
A-F
Individuell
48 Time(r)
Skriftlig eksamen
A-F
Individuell
3 Time(r)

Pensum

PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi

Program som bruker emnet
 • Bachelor i anvendt psykologi