PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap

 • Emnefakta

  • Emnekode
   PSY1120
  • Studienivå
   Bachelor studium
  • Fagområde
   Psykologi
  • Studieprogram
   Bachelor i anvendt psykologi
  • Studiepoeng
   15
  • Start
   2024 Høst
  • Emneansvarlig
   eivind@ginntech.no

Introduksjon

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Emnet tilfører også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling.

Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen psykologien vil være en viktig del av emnets fokus. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor samfunnsvitenskapelig forskningsmetodikk.

Emnet har som formål å gi studenten kunnskap og forståelse for hvordan vitenskapelig kunnskap etableres og utvikles. Emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning), samt gjennomgår grunnbegreper knyttet til eksperimentelle undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative metoder.

Innhold

 • psykologiens historie 
 • ulike perspektiv innen psykologien 
 • utvikling av forskningsideer 
 • vitenskapelig litteratur 
 • valg av forskningsdesign 
 • systematiske observasjoner 
 • utvalg og bruk av deltakere og forskningssubjekter 
 • ikke-eksperimentell forskning 
 • surveyundersøkelser 
 • eksperimentelle design 
 • analyse av data 
 • beskrivelser av data

Learning Outcome

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kjenner til bredden og sentrale paradigmeskifter innen psykologi som fag og vitenskap
 • har kunnskap om ulike teoretiske perspektiv innen psykologien og ha forståelse for eksistensen av at faget rommer ulike innfallsvinkler til samme tema
 • kjenner til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen kvantitativ og kvalitativ forskning
 • har kunnskap om sentrale elementer i hele forskningsprosessen
 • har kunnskap om skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning
 • har kunnskap om hvordan fremstille skriftlig arbeid i henhold til standarden definert av den amerikanske psykologforeningen (APA) (Publication manual of the American Psychological Association, nyeste utgave

Ferdigheter

 • kan sammenligne og henvise til ulike teorier og paradigmer innen psykologien og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan finne frem til sentrale poeng i vitenskapelige artikler
 • kan planlegge et forskningsprosjekt og reflektere rundt forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt
 • kan identifisere sentrale metodiske elementer i vitenskapelige artikler.

Generell kompetanse

 • har utviklet faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier
 • har utviklet forståelse for sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling
 • har utviklet en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap
 • kan arbeide selvstendig, organisere og planlegge eget arbeid med en prosjektbeskrivelse innenfor gitte frister
 • kan inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent et nettbasert kurs
 • godkjent en prosjektbeskrivelse
 • godkjent et nettbasert kurs om referering og fusk

Vurdering

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet: 

Vurderinger

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighetHjelpemidler
Skriftlig eksamen
A-F
Individuell
24 Time(r)
Multiple choice-eksamen
Bestått
Individuell
1 Time(r)

Pensum

PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap

Program som bruker emnet
 • Bachelor i anvendt psykologi