20HH51I Organisering, system og ledelse

 • Emnefakta

  • Emnekode
   20HH51I
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1
  • Fagområde
   Helsefag
  • Studieprogram
   Miljøarbeid innen rus
  • Studiepoeng
   6
  • Studiested
   Drammen
  • Start
   2024 Høst
  • Emneansvarlig
   Eivind Mrus

Introduksjon

Emnet gir kunnskap om organisasjon og organisasjonsteori, samt ledelse, selvledelse og arbeidsglede. Videre skal studenten etter endt emne ha kunnskap om sømløse tjenester, tverrfaglig og –etatlig samarbeid og lavterskel-/frivillig arbeid. Sentrale temaer i emne 4 er ivaretakelse av seg selv som hjelper, arbeidsmiljø og arbeidsglede. Helsefagarbeiderens yrkesrolle og samarbeid med bruker/pasient og andre profesjoner.

Innhold

Organisering og samhandling i pasientforløpet

 • Organisering og ledelse
 • Samhandling og koordinering av tjenestetilbudene
 • Helhetlige pasientforløp 
 • BEON – beste effektiv omsorgsnivå
 • Samarbeid med familie, pårørende og frivillige aktører
 • Tverrfaglig- og flerfaglig samarbeid

Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy

 • Yrkesrolle og identitet
 • Ivareta seg selv som hjelper
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Arbeidskultur, kreativitet, endringskompetanse og utviklingsarbeid
 • Kulturmangfold og yrkesutøvelse
 • Individuell plan
 • Dokumentasjon og bruk av dokumentasjonsverktøy
 • Velferdsteknologi tilknyttet rus og psykiske lidelser
 • Saksbehandling i tjenestene

Learning Outcome

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i pakkeforløp, pasientforløp og sømløse tjenester
 • har kunnskap om tverrfaglig og –etatlig samarbeid og er kjent med aktørenes roller og ansvar samt saksbehandling og koordinering av helsetjenester
 • har kunnskap om dokumentasjon, samt innsikt i og kunnskap om hvilke plikter man har som helsepersonell og lovverk som regulerer dette
 • har kunnskap om ledelse, selvledelse, medarbeiderskap og organisasjonskultur
 • har innsikt i kunnskapsbasert praksis
 • har innsikt i hvordan en velfungerende helsetjeneste bidrar til verdiskapning i samfunnet
 • har kunnskap om å ivareta seg selv og balansere mellom å brenne for og brenne ut

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om medarbeiderskap og organisasjonskultur for å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • kan ivareta seg selv i yrker som er emosjonelt krevende
 • kan kartlegge og observere, samt rapportere, dokumentere og bruke dokumentasjonsverktøy innen helse og omsorg
 • kan anvende velferdsteknologi innen rus og psykisk lidelese

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bygge relasjoner med kollegaer, og på tvers av avdelinger og etater i samarbeid om tjenestetilbud i helse- og omsorgssektore
 • kan bidra til å utvikle arbeidsmetoder og tjenestetilbud på arbeidsplassen, gjennom kunnskapsdeling, veiledning og etisk refleksjon

Evalueringsordninger

aergasfgsdfgsdfg

Arbeidskrav og studiekrav

NavnKravKravtypeKommentar
Selvvalgt
Skriftlig/muntlig
1200 ord, +/- 10%
Arbeidskrav
Gruppediskusjon
Presentasjon
2 timer
Studiekrav

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighet
Gruppearbeid
30 Time(r)
Lærerstyrt undervisning
60 Time(r)
Egenstudier
60 Time(r)

Vurderinger

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighetHjelpemidler
Mappevurdering
Bestått
Gruppe
3 Uke(r)

Pensum

20HH51I Organisering, system og ledelse

Program som bruker emnet
 • Miljøarbeid innen rus