20HH51I Organisering, system og ledelse

 • Emnefakta

  • Emnekode
   20HH51I
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1
  • Fagområde
   Helsefag
  • Studieprogram
   Miljøarbeid innen rus
  • Studiepoeng
   6
  • Studiested
   Drammen
  • Start
   2023 Høst
  • Emneansvarlig
   eivind@ginntech.no

Introduksjon

Emne 4 gir kunnskap om organisasjon og organisasjonsteori, samt ledelse, selvledelse og arbeidsglede. Videre skal studenten etter endt emne ha kunnskap om sømløse tjenester, tverrfaglig og –etatlig samarbeid og lavterskel-/frivillig arbeid. Sentrale temaer i emne 4 er ivaretakelse av seg selv som hjelper, arbeidsmiljø og arbeidsglede. Helsefagarbeiderens yrkesrolle og samarbeid med bruker/pasient og andre profesjoner.

Innhold

Organisering og samhandling i pasientforløpet

 • Organisering og ledelse
 • Samhandling og koordinering av tjenestetilbudene
 • Helhetlige pasientforløp 
 • BEON – beste effektiv omsorgsnivå
 • Samarbeid med familie, pårørende og frivillige aktører
 • Tverrfaglig- og flerfaglig samarbeid

Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy

 • Yrkesrolle og identitet
 • Ivareta seg selv som hjelper
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Arbeidskultur, kreativitet, endringskompetanse og utviklingsarbeid
 • Kulturmangfold og yrkesutøvelse
 • Individuell plan
 • Dokumentasjon og bruk av dokumentasjonsverktøy
 • Velferdsteknologi tilknyttet rus og psykiske lidelser
 • Saksbehandling i tjenestene

Learning Outcome

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i pakkeforløp, pasientforløp og sømløse tjenester
 • har kunnskap om tverrfaglig og –etatlig samarbeid og er kjent med aktørenes roller og ansvar samt saksbehandling og koordinering av helsetjenester
 • har kunnskap om dokumentasjon, samt innsikt i og kunnskap om hvilke plikter man har som helsepersonell og lovverk som regulerer dette
 • har kunnskap om ledelse, selvledelse, medarbeiderskap og organisasjonskultur
 • har innsikt i kunnskapsbasert praksis
 • har innsikt i hvordan en velfungerende helsetjeneste bidrar til verdiskapning i samfunnet
 • har kunnskap om å ivareta seg selv og balansere mellom å brenne for og brenne ut

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om medarbeiderskap og organisasjonskultur for å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • kan ivareta seg selv i yrker som er emosjonelt krevende
 • kan kartlegge og observere, samt rapportere, dokumentere og bruke dokumentasjonsverktøy innen helse og omsorg
 • kan anvende velferdsteknologi innen rus og psykisk lidelese

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bygge relasjoner med kollegaer, og på tvers av avdelinger og etater i samarbeid om tjenestetilbud i helse- og omsorgssektore
 • kan bidra til å utvikle arbeidsmetoder og tjenestetilbud på arbeidsplassen, gjennom kunnskapsdeling, veiledning og etisk refleksjon

Arbeidskrav og studiekrav

NavnKravKravtypeKommentar
Selvvalgt
Skriftlig/muntlig
1200 ord, +/- 10%
Arbeidskrav
Gruppediskusjon
Presentasjon
2 timer
Studiekrav

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighet
Gruppearbeid
30 Time(r)
Lærerstyrt undervisning
60 Time(r)
Egenstudier
60 Time(r)

Pensum

20HH51I Organisering, system og ledelse

Program som bruker emnet
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Miljøarbeid innen rus
 • Rehabilitering