IB1010 Ingeniørrollen

 • Emnefakta

  • Emnekode
   IB1010
  • Studienivå
   Bachelor studium
  • Fagområde
   Ingeniørfag
  • Studieprogram
   Bachelor i ingeniørfag, byggingeniør
  • Studiepoeng
   5
  • Studiested
   Drammen
  • Start
   2023 Høst
  • Emneansvarlig
   eivind@ginntech.no

Innhold

Studieteknikk
Bibliotekopplæring
Motivasjonsprosesser
Ingeniørrollen
Ingeniørers medvirkning i å oppfylle FNs bærekraftmå

Forkunnskapskrav

Opptakskrav til ingeniørutdanning

Learning Outcome

Kunnskap

Studenten

 • Har en helhetlig forståelse av mangfoldet i ingeniørrollen

 • Har kunnskap om teknologiens og ingeniørens rolle i samfunnsutviklingen samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologiske løsninger både fra et samfunnsmessig, miljømessig og etisk perspektiv

 • Kan gjøre rede for innholdet i FNs bærekraftmål

 • Kjenner til de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk

 • Har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring, rapportering og kommunikasjon innen prosjektarbeid (muntlig og skriftlig).

 • Har kunnskap om akademisk skriving

 • Studenten skal ha kunnskap om prosjektmetodikk, teamroller, møtegjennomføring, rapportskriving og presentasjonsteknikk

Ferdigheter

Studenten

 • Kan lage møteinnkallinger, lede møter og lage møtereferat

 • Kan utarbeide en teknisk rapport og mestre dataverktøy som tekstbehandling, regneark m.m. i utøvelsen av ingeniørfaglig prosjektarbeid

 • Kan lage en presentasjon ved hjelp av et dataverktøy og presentere for en forsamling

 • Kan analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i situasjoner der det oppstår etiske, miljømessige- og samfunnsmessige utfordringer

 • Behersker sentrale teknikker for å kunne effektivisere egne læringsprosesser og kan løse utfordringer knyttet til egen læring

 • Behersker akademisk skriving på begynnernivå

 • Kan fungere i ulike roller i et prosjekt, og har utviklet ferdigheter i å arbeide, kommunisere og samarbeide prosjektbasert.

 • Har nødvendige ferdigheter i bruk og innhenting av informasjon fra forskningsdatabaser

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan bruke verktøy i rolleavklaringer og konflikthåndtering

 • Kan organisere arbeidsoppgaver og samarbeide med andre studenter i å gjennomføre et prosjekt

 • Har innøvd ferdigheter i bruk av IKT-verktøy som kan anvendes innen en rekke områder

 • Kan beskrive arbeidet som er gjort gjennom en rapport og muntlig presentasjon

 • Kan se en tverrfaglig sammenheng mellom samfunn og teknologi

 • Har forståelse for omverdenen og realfagenes rolle innen samspillet mellom den teknologiske utvikling og samfunnet, samt innsikt i miljømessige og etiske utfordringer i dag og i framtiden.

 • Kan skrive en rapport etter gitt standard, og muntlig presentere et prosjektarbeid.

 • Kan planlegge og gjennomføre et prosjekt (rapporten).

 • Har forståelse for egen læringsprosess

Læringsaktiviteter

Læringsutbyttet sikres gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, øvingsoppgaver, regelmessige møter med veileder, prosjektarbeid og prosjektpresentasjon.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes for at studenten kan avlegge eksamen i emnet: 

 • Utarbeide en prosjektplan (gruppevis)

Vurdering/Resultat: Godkjent/ikke godkjent

Arbeidskrav og studiekrav

NavnKravKravtypeKommentar
Prosjektplan ingeniørrollen
Skriftlig
1200 ord, +/- 10%
Arbeidskrav

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighet
Lærerstyrt undervisning
20 Time(r)
Veiledning
10 Time(r)
Egenstudier
60 Time(r)

Vurdering

Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse

Følgende aktiviteter må gjennomføres og godkjennes for at studenten kan avlegge eksamen i emnet: 

 • Deltakelse i obligatoriske aktiviteter 

Vurdering/Resultat: Godkjent/ikke godkjent

 

Vurderingsformer

Prosessbeskrivelse og Prosjektrapport med presentasjon (gruppe), 100%

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått

Vurderingskriterier:

1. Prosessbeskrivelse og Prosjektrapport er utformet i henhold til de krav som er stilt for utforming og innhold.

2. Prosjektframføringens kvalitet

 

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderinger

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighetHjelpemidler
Mappevurdering
Bestått
Gruppe

Pensum

IB1010 Ingeniørrollen

Program som bruker emnet
 • Bachelor i ingeniørfag, byggingeniør