20HH51H Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene

 • Emnefakta

  • Emnekode
   20HH51H
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1
  • Fagområde
   Helsefag
  • Studieprogram
   Miljøarbeid innen rus
  • Studiepoeng
   12
  • Start
   2024 Vår
  • Emneansvarlig
   eivind@ginntech.no

Learning Outcome

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om utviklingspsykologi, psykiske lidelser og ruslidelser.
 • Har kunnskap om kartlegging, diagnosekriterier og -systemer ved ulike lidelser innen rus- og psykisk helse
 • Har kunnskap om hvordan rus- og psykiske lidelser kan oppstå, oppdages, forebygges og behandles.
 • Har kunnskap som kan bidra til å øke livskvalitet for personer som lever med en rus- og/eller psykisk lidelse
 • Er faglige oppdatert ift verktøy for kartlegging, planlegging og rapportering.

Ferdigheter

Studenten

 • Kan anvende observasjon og faglig kunnskap i sitt miljøarbeid for å veilede den psykiske syke, rusavhengige eller pårørende
 • Kan anvende ulike helsefremmende og forebyggende tiltak i samarbeid med pasient/bruker, pårørende og fagpersoner i behandlingsforløpet
 • Kan bidra til å avdekke tegn på psykiske lidelser og/eller ruslidelser, samt avdekke tidlig tegn på, og forebygge tilbakefall
 • Kan anvende kartlegging og vurdering innenfor eget kompetanseområde
 • Kan utarbeide planer og målsettinger i samarbeid med bruker og andre fagpersoner

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan utføre pasientrettede tiltak, bruke og henvise til fagstoff som er relevant i psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Kan utvikle behandlingsmetoder, hjelpemidler og tilpasning av omgivelser slik at den psykiske syke og rusavhengige kan oppleve selvstendighet og mestringsfølelse i behandlingsprosessen
 • Kan utvikle, forbedre kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet psykisk helsearbeid og rusarbeid gjennom aktivt å oppdatere sin kunnskap.
 • Kan bygge relasjoner med brukere/pasienter og deres pårørende

Arbeidskrav og studiekrav

NavnKravKravtypeKommentar
Innlevering
Prosjektoppgave
1500 ord
Studiekrav

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighet
Gruppearbeid
30 Time(r)
Lærerstyrt undervisning
60 Time(r)
Egenstudier
60 Time(r)

Vurderinger

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighetHjelpemidler
60

Pensum

20HH51H Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene

Program som bruker emnet
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Miljøarbeid innen rus
 • Rehabilitering