00TM06A Maskineri

 • Emnefakta

  • Emnekode
   00TM06A
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.2
  • Fagområde
   Maskinoffiser
  • Studieprogram
   Maritim Maskinoffisersutdanning
  • Studiepoeng
   34
  • Studiested
   Stavanger
  • Start
   2022 Høst

Innhold

Teoretisk kunnskap
Oppbygning og virkemåte
Klargjøring, start og drift av maskineri (simulator)
Operasjon og drift
Lense-, bunkers- og ballastoperasjoner
Maskinvakt (ERM)
Ny teknologi utover STCW

Learning Outcome

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om omgrep, teoriar, modeller, prosesser og verktøy som anvende innanfor drift av marint framdriftsmaskineri og teknisk utstyr, og kan planlegge å tidfeste arbeidsoperasjoner for sikker drift av dette. Det innfattar kunnskap om konstruksjon og driftsforhold for dieselmotoranlegg, gassmotoranlegg, dampkjeleanlegg, dampturbinanlegg og gassturbinanlegg, kjøle og frysemaskineri og kretsprosessen.
 • har kunnskap om oppstart, nedstenging, driftsberekningar, overvaking, og oppretthalde sikkerheit, i manøver og drift av kontrollsystem i dei ovanfor nemnte system.
 • har kunnskap om oppbygning og virkemåte for trykkluftanlegg, inertgassystem, anlegg for produksjon av ferskvann, CVOC anlegg, lense system, søppelbehandling og incinerator anlegg og sewage anlegg.
 • kan vurdere eige arbeid i forhold til nasjonalt og internasjonalt maritimt regelverk/lovverk, vaktforskrifter, standardar, avtaler og krav.
 • kjenner til maritim nærings historie og en maskinists rolle i samfunnet. • har innsikt i eigen muligheit til å utvikle seg som maskinist.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjere reie for sine faglige val om operasjon og vedlikehald på marint maskineri og teknisk utstyr.
 • kan reflektere over eigne faglige problemstillingar på marint maskineri og teknisk utstyr og justere seg inn ved hjelp av fagmiljøet/rettleiing.
 • kan finne informasjon om problemstillingar på marint maskineri litterært eller ved hjelp av fagkretsen og vurdere relevansen.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge å gjennomføre prosjekter, operasjon og vedlikehald på marint maskineri og teknisk utstyr alene og i samarbeide med deltakarar i grupper og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan planlegge og gjennomføre yrkesretta arbeide i samsvar med maritimt regelverk/lovverk, sikker drift og miljøkrav alene og i samarbeide med deltakarar i grupper og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan bidra til å bygge relasjonar med fagkollegaer og på tvers av fag, samt utveksle synspunkta med andre innanfor det maritime/tekniske miljøet og delta i diskusjonar om utvikling av god praksis som bidrar til organisasjonsutvikling. Spesielt samarbeid med mannskapet på et skip.

Læringsaktiviteter

Forelesing med arbeidskrav knytt til stoffet, gruppearbeid, oppgåveløysing. Studentane arbeider sjølvstendig eller i grupper med oppgåvene, der lærer er tilgjengelig for rettleiing ved kontakt. Demonstarasjoner og laboratorieøvingar.

Arbeidskrav

I løpet av 4 semestre er det et gitt antall arbeidskrav som følger progresjonen ihht tema/hovedpunt i emneplan. Alle arbeidskrav skal være bestått for å få gå opp til eksamen

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighet
Lærerstyrt undervisning
748 Time(r)
Egenstudier
215 Time(r)

Vurderinger

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighetHjelpemidler
Skriftlig eksamen
Gruppe
3 Uke(r)

Pensum

00TM06A Maskineri

Pensumliste

Skipsmaskineri - Drift og vedlikehald Del 1, Marfag
Skipsmaskineri - Drift og vedlikehald Del 2, Marfag
Skipsutstyr og hjelpesystem, Svein Erik Pedersen
Praktisk kuldeteknikk, Roald Nydal
Mekanikk og Fasthetslære, Ansgar Lund
Diverse kompendia

Program som bruker emnet
 • Maritim Maskinoffisersutdanning